Tietosuojakäytäntö

Tietosuojakäytäntö

Essityn tietosuojakäytäntö


Essity AB ja sen tytäryhtiöt ja sidosyritykset (yhdessä "Essity" tai "me" tai "meitä") ovat sitoutuneet kunnioit-tamaan tietojasi ja suhtautuvat tietosuojaan vakavasti. Tässä tietosuojakäytännössä kuvataan, miten Essity kerää, käyttää, luovuttaa, säilyttää ja muutoin käsittelee tietoja, jotka annat meille verkkosivustojemme kaut-ta.


1.       Henkilötietoryhmät ja käsittelyn tarkoitukset


Metatiedot

Voit käyttää verkkosivustojamme ja sovellustamme antamatta henkilötietojasi. Tällöin Essity kerää aino-astaan seuraavia käyttöön liittyviä metatietoja:

Lähdesivu, avaamisen tiedot ja aika, siirretyn datan määrä, siirron tila, verkkoselaimen tyyppi, IP-osoite, käyttöjärjestelmä ja käyttöliittymä, sekä selainohjelman versio ja kieli.

IP-osoitettasi käytetään mahdollistamaan pääsysi verkkosivuillemme tai sovellukseemme. Kun IP-osoitetta ei enää tarvita tähän tarkoitukseen, lyhennämme sen poistamalla IP-osoitteesi viimeisen okte-tin. Käytämme lyhennettyä IP-osoitetta ja muita metatietoja verkkosivujemme ja sovelluksemme käyttä-jien käyttötottumusten analysointiin parantaaksemme verkkosivujemme ja sovelluksemme laatua ja pal-veluita.

 

Käyttäjätili

Luodessasi käyttäjätilin verkkosivuillamme tai sovelluksessamme, sinulta saatetaan pyytää esimerkiksi seuraavia henkilötietoja: nimi, postiosoite, sähköpostiosoite, valittu salasana, puhelinnumero, pankkitili-tiedot, luottokorttitiedot sekä laskutus- ja toimitusosoite. Lisäksi voit vapaaehtoisesti antaa meille tietoja esimerkiksi kiinnostuksestasi tiettyjä tuotteita tai palveluita kohtaan, sekä markkinointisähköpostin vas-taanottamista koskevan pyynnön. Essity käsittelee tällaisia henkilötietoja tarjotakseen sinulle käyttäjätilin toimintoja, toimittaakseen sinulle markkinointimateriaalia soveltuvan lainsäädännön sallimassa laajuu-dessa sekä analysoidakseen mielenkiinnon kohteitasi markkinointitarkoituksessa.


Tuotetilaukset

Tilatessasi tuotteita verkkosivujemme tai sovelluksemme kautta, Essity kerää ja käsittelee seuraavia hen-kilötietojasi: käyttäjätilin tiedot, tuotteen laji ja määrä, ostohinta, tilauspäivä, tilauksen tila, tuotepalau-tukset sekä asiakaspalvelupyynnöt. Essity käsittelee tällaisia henkilötietoja sopimuksen ja tuotetilauksen suorittamiseksi, asiakaspalvelun tarjoamiseksi, lakisääteisten velvollisuuksien noudattamiseksi, oikeusvaa-teen laatimiseksi, esittämiseksi ja puolustamiseksi sekä räätälöityä markkinointia varten.


Arpajaiset:

Jos osallistut arpajaisiin, Essity kerää ja käsittelee seuraavia henkilötietojasi: nimi, postiosoite, sähköpos-tiosoite, osallistumispäivä, valinta voittajaksi, palkinto sekä vastauksesi kysymykseen. Essity käsittelee täl-laisia henkilötietoja arpajaisten toteuttamiseksi, voittajan informoimiseksi, palkinnon toimittamiseksi voit-tajalle, tapahtuman toteuttamiseksi ja markkinointitarkoituksia varten. 


Terveystiedot 

Tilaamalla joitakin tuotteita Essity voi kerätä ja käsitellä myös tietoja terveydentilasta, kuten tuotetilaus edellyttää. Terveystiedot ovat arkaluonteisia tietoja, ja Essity toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet suojatakseen tällaiset arkaluonteiset tiedot lakisääteisesti. Suostumuksen lisäksi ja tarvittaessa paikallisen lainsäädännön mukaisesti Essity voi kerätä ja käsitellä terveystietoja sopimussuhteen ja tuotetilauksen to-teuttamiseksi, asiakaspalvelun tarjoamiseksi, lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi, oikeudellisten vaatimusten puolustamiseksi, laatimiseksi ja toteuttamiseksi sekä räätälöityä markkinointia varten.

 

2.       Kolmannet osapuolet


·        Siirto palveluntarjoajille

Essity voi käyttää omaan lukuunsa toimivina henkilötietojen käsittelijöinä ulkopuolisia palvelun-tarjoajia, jotka tarjoavat Essitylle tiettyjä palveluita, kuten verkkosivujen, markkinointipalvelun tai IT-tukipalvelun tarjoajia. Henkilötietojen käsittelijöillä saattaa olla pääsy ja/tai ne saattavat käsi-tellä henkilötietojasi tarjotessaan tällaisia palveluita.


Pyydämme näitä ulkoisia palveluntarjoajia ottamaan käyttöön ja soveltamaan tietoturvallisuutta koskevia suojatoimia varmistaakseen henkilötietojesi tietosuojan ja turvallisuuden.


·        Muut vastaanottajat

Essity voi siirtää henkilötietoja soveltuvan lainsäädännön mukaisella tavalla lainvalvontaviran-omaisille, hallinnollisille viranomaisille, oikeudelliselle avustajalle, ulkopuolisille konsulteille tai lii-kekumppaneille. Yritysjärjestelyn yhteydessä henkilötietoja voidaan siirtää yritysjärjestelyyn osal-listuville kolmansille osapuolille.


·        Henkilötietojen kansainväliset siirrot

Keräämämme tai vastaanottamamme henkilötiedot voidaan siirtää ja niitä voivat käsitellä vas-taanottajat, mukaan lukien samaan yritysryhmään kuuluvat edustajat, jotka sijaitsevat ulkomailla, myös Euroopan talousalueella ("ETA") tai sen ulkopuolella. Näihin maihin kuuluvat maat, jotka tarjoavat riittävän tietosuojan tason eurooppalaisen tietosuojalainsäädännön tai sovellettavan paikallisen lainsäädännön näkökulmasta. Essity ryhtyy kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin varmis-taakseen, että siirrot ETA:n ulkopuolelle tai muille alkuperäisille alueille suojataan asianmukaisesti sovellettavan tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla. Siirroissa maihin, jotka eivät tarjoa riittävää tietosuojan tasoa, perustamme siirron asianmukaisiin suojatoimiin, kuten Euroopan ko-mission tai valvontaviranomaisen hyväksymiin vakiomuotoisiin tietosuojalausekkeisiin, hyväksyt-tyihin käytännesääntöihin, joihin liittyy vastaanottajan sitovia ja täytäntöönpanokelpoisia si-toumuksia, muihin paikallisen lainsäädännön siirtomekanismeihin, kuten erityisiin sopimuslausek-keisiin ja sitoviin yrityskohtaisiin sääntöihin, tai hyväksyttyihin sertifiointimekanismeihin, joihin liit-tyy vastaanottajan sitovia ja täytäntöönpanokelpoisia sitoumuksia. Voit pyytää kopion tällaisista asianmukaisista suojatoimista ottamalla meihin yhteyttä jäljempänä kohdassa 9 (Yhteydenotot) esitetyllä tavalla.

 

3.      Laillinen peruste käsittelylle

 

Voimme käsitellä henkilötietojasi seuraavalla oikeusperustalla, kun se on sovellettavissa paikallisen lainsäädän-nön mukaisesti:


 • Olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten;

 • Käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa olet osapuolena, tai sopi-muksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi pyynnöstäsi;

 • Käsittely on tarpeen meitä velvoittavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi;

 • Käsittely on tarpeen sinun tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi;

 • Käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai meille kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi;

 • Käsittely on tarpeen meidän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi mil-loin henkilötietojen suojaa edellyttävät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet syrjäyttävät tällaiset edut, erityisesti jos rekisteröity on lapsi;

 • Muut tietojenkäsittelyyn soveltuvat oikeudelliset perusteet, erityisesti jäsenvaltioiden lainsäädännös-sä säädetyt.
 

Voimme käsitellä arkaluonteisia henkilötietojasi seuraavalla oikeusperustalla, kun se on sovellettavissa paikal-lisen lainsäädännön mukaisesti:


 • Olet antanut nimenomaisen suostumuksesi arkaluonteisten henkilötietojesi käsittelyyn yhtä tai use-ampaa erityistä tarkoitusta varten;

 • Käsittely on tarpeen Essityn tai rekisteröidyn velvoitteiden ja erityisten oikeuksien noudattamiseksi työoikeuden, sosiaaliturvan ja sosiaalisen suojelun alalla;

 • Käsittely koskee henkilötietoja, jotka rekisteröity on nimenomaisesti saattanut julkisiksi;

 • Käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai aina, kun tuo-mioistuimet suorittavat lainkäyttötehtäviään;

 • Käsittely on tarpeen lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi.
 

Henkilötietojesi toimittaminen perustuu lakiin tai sopimukseen perustuvaan velvoitteeseen, tai on välttämä-töntä, jotta voit tehdä sopimuksen kanssamme tai vastaanottaa palveluitamme/tuotteitamme pyyntösi mu-kaisesti taikka on täysin vapaaehtoista sinulle.


Henkilötietojesi toimittamatta jättämisen seurauksena sinulle saattaa aiheutua haittoja, esimerkiksi siten, että et voi vastaanottaa tiettyjä tuotteita tai palveluita. Henkilötietojesi luovuttamatta jättämisestä ei kuitenkaan aiheudu sinulle oikeudellisia seuraamuksia, mikäli ei toisin ilmoiteta. 

 

4.       Mitä oikeuksia sinulla on ja kuinka voit valvoa oikeuksiasi?


Jos olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi keräämistä, käsittelyä ja käyttöä varten, voit peruuttaa tämän suostumuksen milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista toteutetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Lisäksi voit vastustaa henkilötietojesi käsittelyä markkinointitarkoi-tuksiin. Tästä vastustamisesta ei aiheudu sinulle muita kuluja kuin viestin välityksestä peritty normaalin hinnas-ton mukainen maksu.


Soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti sinulla on oikeus (i) pyytää pääsyä henkilötietoihisi, (ii) pyytää henkilötietojesi oikaisemista, (iii) pyytää henkilötietojesi poistamista, (iv) pyytää henkilötietojesi käsittelyn ra-joittamista, (v) pyytää tietojen siirtämistä, (vi) vastustaa henkilötietojesi käsittelyä (mukaan lukien profiloinnin vastustaminen), ja (vii) vastustaa automaattista päätöksentekoa (mukaan lukien profilointi).


Käyttääksesi oikeuksiasi, otathan yhteyttä meihin siten kuin jäljempänä kohdassa 9 (Ota meihin yhteyttä) on ilmoitettu.


Lisäksi sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle tietosuojasta vastaavalle valvontaviranomaiselle.

 

5.       Evästeet ja muut seurantateknologiat


Verkkosivuillamme ja sovelluksessamme on käytössä evästeitä. Lisätietoja evästeistä on saatavilla eväste-selosteestamme 


6.       Kuinka pitkään säilytämme henkilötietojasi?


Henkilötietojasi säilytetään niin kauan kuin on tarpeen pyytämiesi palveluiden ja tuotteiden toimittamiseksi. Sopimussuhteemme päättyessä poistamme tai anonymisoimme henkilötietosi, elleivät lakisääteiset vaatimuk-set henkilötietojen säilyttämiseksi (esimerkiksi verotuksellisia tarkoituksia varten) sovellu. Voimme säilyttää yhteystietosi ja tiedot mielenkiintosi kohteena olevista tuotteistamme ja palveluistamme niin kauan kuin Essi-tyllä on lupa lähettää sinulle markkinointimateriaalia. Meillä saattaa soveltuvan lainsäädännön perusteella ol-la myös velvollisuus säilyttää tiettyjä henkilötietojasi 10 vuoden ajan kulloisenkin verovuoden päättymisen jäl-keen. Saatamme myös säilyttää henkilötietojasi sopimussuhteen päättymisen jälkeen, mikäli se on tarpeen muun soveltuvan lainsäädännön noudattamiseksi tai jos tarvitsemme henkilötietojasi oikeusvaateen laati-miseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, mutta vain siinä määrin kuin on tarpeen. Sopimussuhteen päättymi-sen jälkeen rajoitamme mahdollisuuksien mukaan henkilötietojesi käsittelyä tällaisiin rajoitettuihin tarkoituk-siin.

 

7.       Lisätietoja Yhdysvalloissa asuville kuluttajille


Kalifornian, Virginian, Connecticutin, Coloradon ja Utahin osavaltiossa (jäljempänä "lisävaltiot") asuviin kävi-jöihin, käyttäjiin ja muihin henkilöihin sovelletaan myös lisävaltioiden tietosuojakäytäntöä, joka on saatavilla täältä.


8.     Tietosuojakäytäntömme päivitykset:


Saatamme joutua päivittämään tietosuojakäytäntöämme. Tietosuojakäytäntömme uusin versio on aina saa-tavilla verkkosivustollamme.


9.    Ota meihin yhteyttä


Jos haluat käyttää rekisteröidyn oikeuksia tai sinulla on muita tätä tietosuojakäytäntöä koskevia kysymyksiä, lähetä pyyntösi sähköpostitse osoitteeseen:

 

dataprivacy@essity.com

 

Essity Aktiebolag (publ), Compliance&Ethics Team, P.O. Box 200, SE-101 23 Stockholm, Ruotsi